Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden leverings- en betalingsvoorwaarden van By Juliëtte, gevestigd
en kantoorhoudende aan de Ds van Dijkweg 22, (7001CV) Doetinchem, gemeente
Doetinchem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84249501

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van By Juliëtte,
hierna te noemen: “By Juliëtte”en elke overeenkomst tussen By Juliëtte en een (potentiële)
contractspartij van By Juliëtte, hierna te noemen “Klant”, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op elke nadere of latere overeenkomst tussen By Juliëtte en de Klant.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen in de ruimste zin des
woords van door de By Juliëtte in het kader van een overeenkomst ingeschakelde derden, vennoten
van By Juliëtte of van werknemers of voormalige werknemers van By Juliëtte. Werknemers en
voormalige werknemers van By Juliëtte, alsmede door By Juliëtte in het kader van de/een
overeenkomst ingeschakelde derden kunnen jegens de Klant eveneens een beroep doen op deze
algemene voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk met By
Juliëtte zijn overeengekomen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. By Juliëtte en de Klant zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien By Juliëtte niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat By Juliëtte in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.

1.9 Kopjes boven artikelen dienen uitsluitend voor het leesgemak, maar geven artikelen geen ruimere of
beperktere betekenis.
Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van By Juliëtte zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30
dagen.

2.2 By Juliëtte kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
kosten van door By Juliëtte voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, reis- en
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is By Juliëtte daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij By Juliëtte anders aangeeft. By
Juliëtte is niet gehouden te starten met de uitvoering van een overeenkomst tot het tijdstip dat de
Klant akkoord heeft gegeven en een overeenkomst is ontstaan.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht By Juliëtte niet tot het verrichten van een gedeelte van de
overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

2.6 Uitingen op de website van By Juliëtte gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en
binden By Juliëtte niet. Aan uitingen op de website van By Juliëtte kunnen door de Klant geen rechten
worden ontleend.

Artikel 4 Contractduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst,
prijsverhoging

4.1 De overeenkomst tussen By Juliëtte en de Klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de
aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen. Dit kan door het tekenen van een overeenkomst of door een schriftelijk akkoord van
de klant.

4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan
is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant By Juliëtte derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. By Juliëtte dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3 By Juliëtte zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.

4.4 By Juliëtte heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5 Indien door By Juliëtte of door By Juliëtte ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst,
waaronder een opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de
Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder wifi.

4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg
tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et
cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. By
Juliëtte zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging
in prijs en termijn van uitvoering.

4.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is By Juliëtte
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
By Juliëtte bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven
prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan
uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst
levert geen tekortkoming in de nakoming van By Juliëtte op en is voor de Klant geen grond om de
overeenkomst op te zeggen te ontbinden of te annuleren.

4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan By Juliëtte een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld
voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

4.9 Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
By Juliëtte gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van By Juliëtte
daardoor direct of indirect ontstaan.

4.10 Indien By Juliëtte met de Klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is By Juliëtte
niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in
dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de
prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak
vindt in een stijging van de prijs van onder meer lonen et cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.11 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt
dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend
de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf gerechtigd de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij By Juliëtte alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op
basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.

4.12 Voor zover By Juliëtte het noodzakelijk acht derden in te schakelen bij de uitvoering van een
overeenkomst zal zulks waar mogelijk in overleg met de Klant plaatsvinden.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 By Juliëtte is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt, na het sluiten van de overeenkomst By Juliëtte ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Klant bij het sluiten
van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de
zijde van de Klant niet langer van By Juliëtte kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2 Voorts is By Juliëtte bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van By Juliëtte kan worden gevergd.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van By Juliëtte op de Klant onmiddellijk
opeisbaar. Indien By Juliëtte de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt By Juliëtte zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4 Indien By Juliëtte tot opschorting of ontbinding overgaat, is By Juliëtte op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is By Juliëtte gerechtigd tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.5 Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-
nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is By Juliëtte gerechtigd de overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van tekortkoming in de nakoming,
wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door By Juliëtte, zal By Juliëtte in overleg met de
Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor By
Juliëtte extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De
Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij By Juliëtte
anders aangeeft.

5.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen
kan beschikken, staat het By Juliëtte vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te
zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van By Juliëtte op de Klant zijn in dat
geval onmiddellijk opeisbaar.

5.8 Indien de Klant een opdracht of overeenkomst rechtsgeldig geheel of gedeeltelijk annuleert, is de
Klant gehouden de kosten van de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van
de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, en/ of kosten van derden integraal aan By Juliëtte te
vergoeden.

Artikel 6 Overmacht

6.1 By Juliëtte is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens
de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop By Juliëtte geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor By Juliëtte niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen, waaronder maar niet beperkt tot werkstakingen in het bedrijf van By
Juliëtte of van derden, brand, onlusten, oproer, terreur
(-dreiging), noodtoestand, stremming van het verkeer, maatregelen van overheidswege,
bedrijfsstoringen, waterschade, storing in de levering van energie, storingen in
communicatieapparatuur, storingen op internet, storingen in automatisering of computers en storingen
met servers of de cloud.

6.3 By Juliëtte heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat By Juliëtte zijn verbintenis had moeten
nakomen.

6.4 By Juliëtte kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

6.5 Voor zover By Juliëtte ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is By Juliëtte gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door By Juliëtte aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door By Juliëtte aangegeven.
By Juliëtte is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.2 By Juliëtte is gerechtigd van de Klant vooruitbetaling, dan wel een voorschot of andere genoegzame
zekerheid te verlangen, voordat By Juliëtte gehouden is met de uitvoering van een overeenkomst te
starten, dan wel voordat By Juliëtte gehouden is een overeenkomst waarvan de uitvoering door By
Juliëtte is gestart voort te zetten. Het recht van By Juliëtte een voorschot of andere genoegzame
zekerheid te verlangen, voordat By Juliëtte gehouden is een overeenkomst, waarvan de uitvoering
door By Juliëtte is gestart voort te zetten geldt onder meer ook, wanneer betaling door een Klant
binnen de termijn van veertien dagen na factuurdatum meer dan één maal achter elkaar uit blijft.

7.3 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege
in verzuim. De Klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.

7.4 By Juliëtte heeft het recht de door Klant verrichte betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente. By Juliëtte kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de
betaling aanwijst. By Juliëtte kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.5 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan By Juliëtte verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die
geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin
gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.6 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de berekeningsmethode volgens de staffel
BIK, met een minimum van € 400,00 exclusief B.T.W. Indien By Juliëtte echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens
wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 8 Reclames, verval- en verjaringstermijn

8.1 Reclames over facturen dienen door de Klant binnen 28 dagen van de verzenddatum schriftelijk bij By
Juliëtte te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van de Klant met betrekking tot de
reclame komen te vervallen.

8.2 Reclames met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dienen door de Klant binnen 28
dagen na (digitale) ontvangst van de stukken, doch uiterlijk binnen 28 dagen na ontdekking van een
tekortkoming schriftelijk bij By Juliëtte te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van de
Klant met betrekking tot de reclame komen te vervallen.

8.3 Een reclame schort de gehoudenheid van de Klant een factuur van By Juliëtte te voldoen niet op en
geeft de Klant evenmin recht op verrekening van een vordering op By Juliëtte met een factuur of
facturen van By Juliëtte.

8.4 Voor zover By Juliëtte een reclame geheel of gedeeltelijk juist acht, heeft zij het recht om ofwel de
werkzaamheden waarop de reclame ziet opnieuw uit te voeren, ofwel een (evenredig deel van) het
bedrag voor de in rekening gebrachte werkzaamheden waarop de reclame ziet aan de Klant terug te
betalen.

8.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
jegens By Juliëtte en de door By Juliëtte bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden,
vennoten en werknemers en voormalig werknemers 1 jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien By Juliëtte aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.

9.2 By Juliëtte is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat By Juliëtte is
uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte geheel of gedeeltelijk onjuiste en / of onvolledige,
dan wel niet tijdig verstrekte gegevens, zijnde uitleg op de werkvloer.

9.3 De aansprakelijkheid van By Juliëtte strekt nimmer verder dan het bedrag dat door de
beroepsaansprakelijksverzekeraar van By Juliëtte daadwerkelijk aan de Klant wordt uitbetaald.
Indien de beroepsaansprakelijksverzekeraar van By Juliëtte niet tot uitkering overgaat, dan wel indien
Mets niet over een beroepsaansprakelijksverzekering beschikt, is de aansprakelijkheid van By Juliëtte
beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans zulks ter keuze van By
Juliëtte tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen
geval zal de schadevergoeding per gebeurtenis meer dan € 1500,00 bedragen. Voor vorderingen tot
schadevergoeding tot een bedrag van € 100,00 per voorval is By Juliëtte nimmer aansprakelijk.

9.4 Met in acht neming van hetgeen hierboven in artikel 9 is vermeld strekt de aansprakelijkheid van By
Juliëtte nimmer verder dan directe schade van de Klant. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van By Juliëtte aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan By Juliëtte toegerekend kunnen worden en By Juliëtte de
gebrekkige prestatie niet zelf heeft verholpen en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.5 By Juliëtte is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot
gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

9.6 By Juliëtte is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van normaal gebruik van hulpmiddelen bij
de Klant zijnde servies, keuken & horeca apparatuur.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van By Juliëtte of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring

De Klant vrijwaart By Juliëtte voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere(-n) dan aan By Juliëtte
toerekenbaar is. Indien By Juliëtte uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
de Klant gehouden By Juliëtte zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is By Juliëtte, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van By Juliëtte en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op hetgeen By Juliëtte aan De Klant ter uitvoering van een
overeenkomst ter beschikking stelt of daarbij gebruikt berusten bij By Juliëtte. By Juliëtte behoudt zich
de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van haar intellectuele eigendom. By
Juliëtte heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis
ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van
de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

11.2 De Klant aanvaardt dat het hem is verboden inbreuk te maken op rechten van intellectuele eigendom
van By Juliëtte, waaronder maar niet beperkt tot het zonder voorafgaande toestemming van By
Juliëtte verveelvoudigen of openbaarmaken van hetgeen door By Juliëtte aan de Klant ter uitvoering
van de overeenkomst ter beschikking is gesteld.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij By Juliëtte partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van By Juliëtte is bij uitsluiting in eerste
aanleg bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft By Juliëtte het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 19 oktober 2021. Van
toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de
totstandkoming van de rechtsbetrekking met By Juliëtte. De Nederlandse tekst van de algemene
voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.